Kristine (°1971) is burg. ir. architect en gediplomeerde in de stedenbouw en ruimtelijke ordening (KU Leuven). Ze startte haar carrière in de ruimtelijke ordening als wetenschappelijk medewerkster aan de KU Leuven. Haar universitair onderzoek focuste op strategische aanpak van complexe beleidsuitdagingen en op het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Na enkele jaren onderzoek vervoegde Kristine de stad Leuven. In haar 13-jarige carrière als ambtenaar was ze achtereenvolgens ruimtelijk planner, diensthoofd ruimtelijke ordening, afdelingshoofd ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, en tenslotte coördinator van het tweede ruimtelijk structuurplan. Kristine bouwde hier niet enkel een grondige inhoudelijke kennis uit van ruimtelijk beleid, vergunningenbeleid en duurzaamheidsbeleid. Ze deed hier grondige kennis op van de werking van lokale overheden en legde tevens de fundamenten voor haar expertise in management en begeleiding van complexe processen. In 2016 vervoegde Kristine BUUR - Bureau voor Urbanisme. Gedurende ruim vier jaar werkte ze hier aan ruimtelijke en strategische plannen voor overheden in heel Vlaanderen: van gemeentelijke RUP’s over ruimtelijke beleidsplannen tot bouwmeesterscans. De nadruk van Kristine’s projecten lag op visievorming op kern-of gemeenteniveau, regionale planning, actie en instrumentarium. Binnen het team verzorgde Kristine de coördinatie van het domein “ruimtelijke en strategische planning”. Begin 2021 startte ze samen met collega Muriel haar eigen bureau Spatie.

Muriel (°1970) is architect (St.-Lucas Bxl), stedenbouwkundige (UGent) en ruimtelijk planner (KULeuven). Ze startte als stedenbouwkundig ontwerper bij de stad Leuven in 2001, waar ze een zeer brede expertise uitbouwde in ruimtelijke planning:  van het ontwerp van de structuurplannen van 2004 en 2017, over de opmaak van thematische beleidsvisies, het ontwerp van ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, inrichtingsplannen en structuurschetsen, het uitvoeren van ontwerpend onderzoek, tot de coördinatie van grootschalige stadsontwikkelingsprojecten. Muriel vormde daarnaast jarenlang de verbinding tussen de dienst ruimtelijke planning en de vergunningendienst. Ze stond in voor de behandeling verkavelingsvergunningen en vergunningsdossiers van complexe projecten, overleg met bouwheren, hogere overheden en adviesinstanties en -commissies.  Zo bouwde ze een grondige kennis van het vergunningeninstrumentarium op. Tenslotte organiseerde en begeleidde Muriel verschillende participatietrajecten, zowel stadsbreed als voor een specifieke woonkern of voor stadsontwikkelingsprojecten. In 2019 vervoegde Muriel BUUR - Bureau voor Urbanisme, waar ze als projectleider strategische en ruimtelijke planning werkte aan uiteenlopende projecten, van strategische ontwikkelingsvisies op stedelijke en regionale schaal tot heel concrete RUP’s en andere planningsinstrumenten. Begin 2021 startte ze samen met collega Kristine haar eigen bureau Spatie.

Laura is stedenbouwkundig ontwerpster en strategisch planner, die enthousiast haar steentje bijdraagt aan duurzame stedelijke projecten. Laura behaalde een Master in Stedenbouw en Ontwerp van de Bauhaus-Universiteit van Weimar en een Bachelor in Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit van Prishtina. Haar masterproefonderzoeksproject was gericht op het begrijpen van het verband tussen uitgestrekte stedelijke regio's en koolstofemissies met Vlaanderen als casestudy. Ze heeft ervaring met projecten van verschillende schaal en context. Hierbij heeft zij expertise ontwikkeld in visiestudies voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling op wijk-, stad- en regioniveau, alsmede in het maken van masterplannen voor gebiedsontwikkeling. Haar werk omvat onder meer het uitvoeren van ruimtelijke analyses en concrete ruimtelijke strategieën en ontwerpprincipes. Ze kan ideeën en concepten gemakkelijk omzetten in begrijpelijke diagrammen en schema's.

Momenteel is ze naast haar werk als stedenbouwkundige en strategisch planner, deeltijds medewerker bij Cosmopolis, het onderzoekscentrum binnen de Vakgroep Geografie van de Vrije Universiteit Brussel. Daarvoor werkte ze 3,5 jaar bij BUUR,  waar ze zich toelegde op programma's voor energietransitie en circulaire economie. Ze was betrokken bij meerdere ontwerpende multidisciplinaire projecten, waaronder stadsvernieuwingsprojecten, energielandschappen en roadmaps voor regionale ruimtelijke energiestrategieën.

Stéphanie (°1983) is architect (Henri vd Velde, Antwerpen) en stedenbouwkundige – ruimtelijk planner (Henri vd Velde, Antwerpen). Ze startte haar loopbaan bij BUUR – bureau voor Urbanisme, waar ze zich gedurende 16 jaar toelegde op strategische en ruimtelijke planning. Stéphanie heeft heel wat ervaring opgebouwd in het ontwikkelen van kernversterkend ruimtelijk beleid voor gemeentes, tot op het niveau van planningsinstrumentarium. Ze heeft meegewerkt aan verschillende RUPs en verkavelingen, maar ook aan ontwikkelingsvisies op bovenlokaal niveau. Daarnaast is ze actief in ruimtelijke beleidsplanning, zowel op provinciaal als lokaal niveau. Stéphanie is gespecialiseerd in onderzoek naar ruimtelijke economie en verweving van economie en andere afwijkende functies binnen het bebouwd en stedelijk weefsel. Daarnaast heeft ze ook heel wat masterplannen op haar naam staan, vaak in complexe stedelijke omgevingen, waarbij ze zowel ontwerpend onderzoek als procesbegeleiding op zich neemt. Dat maakt dat ze eveneens goed vertrouwd is met participatie, co creatie en stakeholdermanagement. In 2024 vervoegde Stéphanie Spatie maakt Ruimte.

Ana (°1994) is architect en stedenbouwkundige met meer dan 6 jaar ervaring in ruimtelijke en strategische planning, landschap en openbare ruimte.

Ze behaalde haar bachelor- en masterdiploma aan de universiteit van Lissabon en ging naar ETSAV (Universitat Politecnica de Catalunya) in het kader van het Erasmusprogramma. Haar afstudeerproject richtte zich op laagbouwbenaderingen voor verdichting van bestaande stedelijke nederzettingen in het grootstedelijk gebied van Maputo (Mozambique).

Als medewerkster bij  Biodesign (Lissabon) stond ze in voor projecten in verschillende contexten, zowel in Portugal als in Afrikaanse landen, van nationaal tot lokaal niveau. Haar aanpak is gericht op de integratie van op de natuur gebaseerde oplossingen in het ontwerp van stedelijke en openbare ruimten, met het oog op veerkrachtige steden.

Ana werkt sinds 2024 bij Spatie.