Kristine (°1971) is burg. ir. architect en gediplomeerde in de stedenbouw en ruimtelijke ordening (KU Leuven). Ze startte haar carrière in de ruimtelijke ordening als wetenschappelijk medewerkster aan de KU Leuven. Haar universitair onderzoek focuste op strategische aanpak van complexe beleidsuitdagingen en op het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Na enkele jaren onderzoek vervoegde Kristine de stad Leuven. In haar 13-jarige carrière als ambtenaar was ze achtereenvolgens ruimtelijk planner, diensthoofd ruimtelijke ordening, afdelingshoofd ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, en tenslotte coördinator van het tweede ruimtelijk structuurplan. Kristine bouwde hier niet enkel een grondige inhoudelijke kennis uit van ruimtelijk beleid, vergunningenbeleid en duurzaamheidsbeleid. Ze deed hier grondige kennis op van de werking van lokale overheden en legde tevens de fundamenten voor haar expertise in management en begeleiding van complexe processen. In 2016 vervoegde Kristine BUUR - Bureau voor Urbanisme. Gedurende ruim vier jaar werkte ze hier aan ruimtelijke en strategische plannen voor overheden in heel Vlaanderen: van gemeentelijke RUP’s over ruimtelijke beleidsplannen tot bouwmeesterscans. De nadruk van Kristine’s projecten lag op visievorming op kern-of gemeenteniveau, regionale planning, actie en instrumentarium. Binnen het team verzorgde Kristine de coördinatie van het domein “ruimtelijke en strategische planning”. Begin 2021 startte ze samen met collega Muriel haar eigen bureau Spatie.

Muriel (°1970) is architect (St.-Lucas Bxl), stedenbouwkundige (UGent) en ruimtelijk planner (KULeuven). Ze startte als stedenbouwkundig ontwerper bij de stad Leuven in 2001, waar ze een zeer brede expertise uitbouwde in ruimtelijke planning:  van het ontwerp van de structuurplannen van 2004 en 2017, over de opmaak van thematische beleidsvisies, het ontwerp van ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, inrichtingsplannen en structuurschetsen, het uitvoeren van ontwerpend onderzoek, tot de coördinatie van grootschalige stadsontwikkelingsprojecten. Muriel vormde daarnaast jarenlang de verbinding tussen de dienst ruimtelijke planning en de vergunningendienst. Ze stond in voor de behandeling verkavelingsvergunningen en vergunningsdossiers van complexe projecten, overleg met bouwheren, hogere overheden en adviesinstanties en -commissies.  Zo bouwde ze een grondige kennis van het vergunningeninstrumentarium op. Tenslotte organiseerde en begeleidde Muriel verschillende participatietrajecten, zowel stadsbreed als voor een specifieke woonkern of voor stadsontwikkelingsprojecten. In 2019 vervoegde Muriel BUUR - Bureau voor Urbanisme, waar ze als projectleider strategische en ruimtelijke planning werkte aan uiteenlopende projecten, van strategische ontwikkelingsvisies op stedelijke en regionale schaal tot heel concrete RUP’s en andere planningsinstrumenten. Begin 2021 startte ze samen met collega Kristine haar eigen bureau Spatie.